Privacy policy

Schakel Retie vzw verwerkt in het kader van zijn activiteiten persoonsgegevens van bezoekers, leveranciers en sponsors.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan personen identificeerbaar zijn zoals bijvoorbeeld een naam, een adres, mailadres, geboortedatum, geslacht.

In deze verklaring leggen we uit waarom we gegevens bijhouden, welke gegevens we over je bijhouden en wat je kan doen wanneer je niet akkoord bent met de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

Wij proberen altijd zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens maar kunnen begrijpen dat je soms toch nog vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Met vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens of met vragen over deze privacyverklaring kan je dan ook steeds terecht bij:

schakelretie@gmail.com

Waarom wij persoonsgegevens van jou bijhouden

Wij houden persoonsgegevens van jou bij zodat
– je kan deelnemen aan onze activiteiten
– we het recht op deelname aan voedselbedeling kunnen bepalen
– we je nieuwsbrieven en uitnodigingen kunnen sturen;
– zodat we de nodige subsidies kunnen aanvragen;
– we je kunnen helpen bij het bekomen van een bepaalde tegemoetkoming;
– we verplichte of bijkomende verzekeringen kunnen afsluiten;
– we sponsors en leveranciers kunnen contacteren;

Om die redenen zullen we in het bijzonder de volgende gegevens over jou bijhouden
- Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer en email
-  Persoonlijk kenmerken : je geboortedatum, geslacht, nationaliteit
-  Gezinstoestand: gezinssamenstelling, financiële situatie
-  Bezitter van een socio-culturele pas (uitgegeven door de gemeente Retie)

Uiteraard gebruiken wij jouw gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we die gegevens aan jou gevraagd hebben en niet voor andere redenen.

Verstrekking van jouw gegevens aan anderen

Als het noodzakelijk is voor de doelen die we hierboven opsomden kunnen wij jouw persoonsgegevens ook doorgeven aan een derde partij.

Zo werkt Schakel Retie samen met derde partijen,
- de sociale dienst van de gemeente Retie (O.C.M.W.) voor het toekennen van het gunsttarief bij deelname aan onze activiteiten waarvoor een deelnameprijs geldt
– Actie MIN vzw voor de voedselbedeling
– MIN Mol vzw ivm huisraad en kledingbedeling.

We hebben uiteraard de nodige afspraken gemaakt met deze partijen (verwerkers van jouw gegevens) over de beveiliging van je persoonsgegevens. Die afspraken zijn vastgelegd in een zogenaamde verwerkingsovereenkomst die nauwkeurig bepaalt wat de andere partij wel en niet met jouw gegevens mag doen.

Los van deze partijen zullen wij jouw persoonsgegevens nooit aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij geven je gegevens ook nooit door aan derden die gelegen zijn buiten de Europese Unie.
Indien je ons hiervoor uitdrukkelijk je toestemming hebt gegeven kunnen wij uitzonderlijk jouw persoonsgegevens ook delen met derden. Je kan die toestemming om je gegevens te delen met derden altijd intrekken.

Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk vereist of noodzakelijk voor het doel waarvoor je ons deze gegevens hebt verstrekt, namelijk maximaal 5 jaar of tot 1 jaar na einde lidmaatschap.

Je rechten – wat kan je aan ons vragen?

Je hebt steeds recht op inzage en recht op verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens uit onze bestanden. Hiervoor kan je steeds contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vind je bovenaan deze verklaring.
Je hebt ook het recht ons te vragen je gegevens over te dragen aan jezelf of aan een andere partij. We kunnen je wel vragen je te identificeren voordat wij je gegevens ook daadwerkelijk overdragen aan die andere partij.

Klachten

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons? Neem dan zeker contact met ons op. Onze contactgegevens vind je bovenaan deze verklaring.
Konden we je niet verder helpen of blijf je ontevreden over de manier waarop wij met je gegevens omgaan? Dan kan je steeds contact opnemen met de Privacy commissie (https://www.privacycommission.be/nl).

Wijziging van deze verklaring

Schakel Retie kan deze verklaring steeds wijzigen. Als we deze verklaring wijzigen kondigen we dit aan op onze website.

Retie, 23 oktober 2020